Ład korporacyjny - RCI Banque

ŁAD KORPORACYJNY 

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to całokształt działań i regulacji w przedsiębiorstwie ukierunkowanych na zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego funkcjonowanie (inwestorów, kadry zarządzającej, pracowników i dostawców), zapewniające jego stały i stabilny rozwój.

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego KNF

Karta Etyki Grupy