POLITYKA INFORMACYJNA 

Zasady polityki informacyjnej RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Informacja o statusie prawnym RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Regulacje prawne dotyczące działalności RCI Banque w formie oddziału instytucji kredytowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat

Terminy kapitalizacji odsetek. Bank stosuje jednomiesięczny okres kapitalizacji odsetek.

Bank prowadzi rachunki bieżące oraz udziela kredytów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jedynie w walucie złoty polski.

Nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu RCI Banque poprzez Oddział w Polsce

Informacje o przedsiębiorcach o których mowa w art. 6a, ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe

Bilans RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z opinią biegłego rewidenta za ostatni rok obrotowy

Bilans RCI Banque S.A. z siedzibą w Paryżu, Francja z opinią biegłego rewidenta za ostatni rok obrotowy

Informacja o systemie gwarantowania depozytów właściwym dla RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Informacja o reklamacjach i pozasądowym rozwiązywaniu sporów przez RCI BANQUE SA ODDZIAŁ W POLSCE

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii PLRCILP00014 RCI Leasing Polska Sp. z o.o. o terminie wykupu 19.12.2020r. w 3 okresie odsetkowym wg rocznej stopy 3,49%

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii PLRCILP00014 RCI Leasing Polska Sp. z o.o. wypłacane w dniu 19 grudnia 2019r.